İşbu sözleşme ile kiralayan BİLLET OTOMOBILCILIK ANONİM ŞİRKETİ bu kira sözleşmesine konu vasıtayı (bu sözleşmede "vasıta" olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır. Kiracı, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.)kira ücretini ödemeyi ve genel satışkoşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. Sözleşmeyi imzalamakla kiracı sahsına ait ve sahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşmeiçeriğinde beyan ettiği adres yasal tebligat adresi olup, kiraya verene yazılı olarak adres değişikliği bildirilmedikçe bu adrese yapılacak tüm bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğedilmiş ve geçerli sayılacaktır.

1 - Kiracı vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikle teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığışehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki BİLLET istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için kiralayana başvuracak ve kiralayanın onayınıalacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda kiracının aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiğitakdirde ilave ücretini ödemek zorundadır. Kiralama en az 1 gün (24saat)’tir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde her ek saat için günlük uygulanan ücretin 1\3’ü gecikme 2 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

2- Kiracı, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder (kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında). Kiracı sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veyadikkatsizlik, tedbirsizlik nedenleri ile oluşan ve trafik sigortası kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeniile şanzımandağılması, uyarı ışığıyandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma, sigara, başkaca yanıcı madde ve kimyevi madde zararları vb.)

3- Kiraya verilen vasıtada herhangi bir surette hasar meydana gelmesi durumunda hasarın türü ve miktarına bakılmaksızın 30 USDkarşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.Kiracı tarafından kullanılan vasıta, trafik sigortası şartları ile korunmuştur. Kiracı, kendisi, 3. şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve zarar muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan (hırsızlık, hasar, ihtiyari Mali Mesuliyet ve Ferdi Kaza Güvenceleri ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder:

a) Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında ise,

b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda,

c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı ve kasıtlı kaza durumlarında,

d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması durumunda,

e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,

f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartlarıgereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

4- Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında,

b) Herhangi bir vasıtayı yada treyleri itmekte veya çekmekte,

c) Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Uluslararası Hukuk düzenlemelerinde suç teşkil eden bir işin işlenmesinde,

d) Alkol veya uyuşturucu,uyarıcı madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,

e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),

f) Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini asacak yük/eşyataşınmasında,

g) Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağandışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında.

5- Vasıta kiralayabilme şartları:

a) Kiralama Yaşı

-Ekonomik grup vasıtalar için 21 yaş

-Orta grup vasıtalar için 25 yaş

-Üst grup vasıtalar için 27 yaş

-Lüks grup vasıtalar için 30 yaş

b) Ehliyet Süresi

-Ekonomik grup vasıtalar için en az 2 yıllık

-Orta grup vasıtalar için en az 3 yıllık

-Üst ve Lüks grup vasıtalar için en az 5 yıllık ehliyete sahip olmak şartları aranır. Kiralama yaşı ve ehliyet süresine ilişkinşartlar bir arada bulunmalıdır.

Ehliyetin gösterilmesi ve kiralama ön şartlarına uyması halinde bir sözleşmeye 2 sürücü herhangi bir ücret talep edilmeksizin yazılabilir. 2. sürücüden sonraki her bir sürücü için 10 TL/gün tutarında bir ücret talep edilir. Sözleşmede yazılı olarak bildirilen sürücüler haricinde bir sürücü tarafından vasıtanın kullanılması açıkça sözleşmeye aykırılık teşkil edecektir. Sözleşmede yazılı sürücüler haricinde bir başka sürücü tarafından sebebiyet verilecek her türlü olumsuzluk, kaza ve zarar ziyandan kiracı müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır ve sözleşmenin kendisine sağladığı hiçbir hukuki korumadan yararlanamayacaktır.

c) Depozit

Kiralama yapan müşterilerimizden kiralama esnasında kendi adlarına düzenlenmiş bir kredi kartına sahip olmaları istenmektedir. Bu kredi kartından, kiraladıkları aracın grubuna göre değişmekle birlikte, ekonomik grup araçlar için en az 750 TL, orta ve üst grup araçlar için en az 1000 TL tutarında bir ön provizyon bloke edilebilir. (Mercedes Benz C serisi ve üstü, BMW 3 serisi ve üstü araçlar için iki ayrı kredi kartından (farklı iki bankadan) en az 1500'er TL provizyon bloke edilir). Bu bildirilen rakamlar en az tutarlardır, araç teslimi esnasında aracın markasına, kiralama gün sayısına vb. kriterlere göre ofis yetkilileri daha yüksek bir rakam bloke edebilirler. Kiracı ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Kiralamanız bittiğinde blokelerin kaldırılması için ilgili bankaya yazılı olarak bilgi geçilir.

6- Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın belirlediği şartlarda ödemekle yükümüdür:

a) Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,

b) Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi (CDW), Araç Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW), Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (IMM), Ferdi Kaza Sigortası (PAI) bedellerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı dolu depoyla teslim aldığından kiralama sonunda dolu depoyla teslim etmemesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin %30'u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını,

d) Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini (CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı,

e) Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, kiraya veren kiracıdan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır.

f) Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesini (TP) kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür.

g) Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği kasko kapsamına dâhil edilemeyen ve sigorta şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder. Kiralayan, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz.

h) Kiracı, 3. şahıslara verilen ve Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak kiracı, işbu kira sözleşmesinde belirtilen ihtiyarı Mali Mesuliyet (IMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği Sigorta Genel Şartları dâhilinde) IMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır.

I) Kiracı, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza Sigortası kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan kiracı münhasıran sorumludur

i) Kiracının kirası altında bulunan vasıta ile karıştığı herhangi bir kaza nedeni ile kiralayan tarafa yükletilecek her türlü masraf, zarar ziyan, maddi ve manevi tazminat, geçici ve kalıcı iş göremezlik bedelleri, tedavi masrafları, idari para cezaları kiralayan tarafından kiracıdan talep edilebilecektir. Kiracı, kirası altında bulunan vasıta ile kazaya karışmış olması durumunda vasıtada meydana gelen hasarlar nedeni ile fors düşüklüğü olarak tanımlanabilecek vasıtadaki her türlü değer kaybını tazminle yükümlüdür. 6./h ve 6./ı hükümlerinin uygun düşmesi durumunda kiracı bu hükümlerden yararlanabilecektir.

7- Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır:

a) İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,

b) Çift taraflı kazalarda tarafın/tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini (ehliyet no, verildiği il, trafik sigorta poliçe numaralarını ve sigorta şirketinin isim vs.) almak,

c) Kendisine, birbaşka özel ve/veya tüzel kişiye menfaat sağlamak veya kiralayanı zarara uğratmak amacıyla gerçeğe aykırı olarak sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,

d) Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,

e) Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın kolluk kuvvetine veya ilgili mercilere bildirmek,

f) Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın BILLET ofisine ulaştırmak.

8- Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. Kiracı, kiraya vereni bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikâyet ve zarardan ibra eder.

9- Vasıtanın Kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde kiracı, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili kolluk makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesinden (TP) yararlanacaktır.

10- 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler kiracıya aittir.

11- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi ve manevi kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12- Kiracıya köprü, otoyol vb. geçişler için OGS,HGS vb. geçiş sistemleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler kiracıya geçiş bedeli +KDV olarak fatura edilir.

13- Kiracı ilgili vasıtaya kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazılı bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiracı söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. Kiralayan trafik cezası ile ilgili ceza miktarının %20 ‘si oranında hizmet bedeli talep etme hakkına sahiptir.

14- Kiracı kendisine teslim olunan aracı/araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu tasıma amacı basta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve\veya bu sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca kullanım amacı dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mer’i mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını kiralayana herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu hususları aynen kabul etmektedir. Kiralayanın GPS izleme sistemi ve başka yollardan edineceği bilgiler ile aracın sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını veya kullandırıldığını tespit etmesi durumunda sözleşmenin süresine bakılmaksızın sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı saklıdır. Sözleşmenin kiralayan tarafından haklı sebeple tek taraflı olarak fesih edilmesi durumunda vasıta kiralama bedeli tahsil edilmiş ise kiracıya geri iade edilmez; kira bedeli henüz tahsil edilmemiş ise tam kira süresi karşılığı olan bedel tahsil edilir.

15- Kiracı kirasında bulunan vasıtayı Türkiye Cumhuriyeti ve/veya Uluslararası Hukuk düzenlemelerinde suç teşkil eden bir eylemin işlenmesinde veya işlenmesine yardımcı olmak üzere kullanması nedeni ile vasıta veya kiralayan hakkında adli, idari veya cezai bir işlem yapılması durumunda doğacak tüm maddi ve manevi zararları karşılamakla yükümlüdür. Vasıta hakkında alıkoyma, el koyma, müsadere vb. adli ve/veya idari karar verilmesi durumunda kiralanan vasıtanın 0 km bayi satış bedelini ödemekle yükümlüdür. Kiralanan vasıta üretim veya satısı yapılmayan bir marka ve model ise Kasko değerini %20 fazlası ile ödemekle yükümlüdür. Kiracı kendi kusurundan kaynaklanan sebeplerle kiralanan vasıtanın kiraya verilemediği her gün için kiralayanın liste fiyatı üzerinden kira bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

16- Araçlarda kullanılan yakıt markası kiracının inisiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları kiracı tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararların karşılanması ile ilgili, petrol şirketleri ile kiracı muhatap ve sorumlu olacaktır. Kiracı sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markasıkonusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller kiracıya fatura edilir. Araç ve/veya araçların kiraya verilememesinden kaynaklanan zarar ise ayrıca kiracıdan talep edilir.

17- Kiracı, kiralanan araçların hiç bir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini, hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira sözleşmesi üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağı hususlarını kabul ve taahhüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar kiracı tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullandırıldığının tespiti halinde kiralayanın ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, kiralayanın en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. Kiracı kiralayanın bu taleplerini, nakden ve defaten ilk taleple karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

18- Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek maddi ve manevi hasar ve zararlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.

19- Kiracı kiralayan tarafından kendisine genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırması, anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, kulüplere üye kaydedilmesine izin verir. Kiracı kiralayana vermiş olduğu kişisel bilgilerin yukarıda sayılan benzeri amaçlarla kullanılmak üzere toplanmasına ve grup şirketleri ile paylaşılmasına ve bu firmalarca kullanılmak üzere toplanmasına, kendisiyle sms, internet, mektup, telefon vb. kanallardan erişilmesine izin verir. Kiracı aksini belirtmedikçe kişisel bilgileri bu amaçlar için kullanılabilir.

20- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

21- Kiracı, ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışılan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

22- Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkilettiğini, aracı kira süresi dışında ve/veya kiracısı dışında kullanması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

23- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

24- Kiracı, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde kiralayanın teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

25- Kiracı, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

26- Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder

27- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İSTANBUL Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.